Regulamin

Mając na uwadze dobro oraz komfort naszych Klientów, kierowcy oraz pojazdu którym będą się Państwo poruszać, prosimy o zapoznanie się z zasadami rezerwacji oraz wynajmu samochodu. Podpisanie umowy wiąże się z akceptacją regulaminu.

Dziękujemy.

Warunki wynajmu i rezerwacji samochodu Daimler Conquest
W zakres usługi wchodzi przyjazd do domu Pana Młodego – około pół godziny przed planowanym odjazdem do Panny Młodej, przejazd do kościoła oraz Domu Weselnego.
Po ślubie istnieje możliwość pozostawienia samochodu dla celów sesji zdjęciowych. Możliwe jest również podstawienia pojazdu w innym terminie za dopłatą.
Cena oraz zakres usługi może być negocjowana indywidualnie.

1.

Zarezerwowania terminu wynajmu samochodu można dokonać za pomocą maila
lub telefonicznie. Jest to rezerwacja wstępna , w ciągu 14 dni musi zostać dokonana wpłata zaliczki oraz podpisania umowa wynajmu samochodu.

PODPISANA UMOWA BEZ WPŁATY ZALICZKI JEST AUTOMATYCZNIE ROZWIĄZYWANA PO
UPŁYWIE 5 DNI OD CZASU JEJ PODPISANIA.
Liczy się kolejność zamówień lub kolejność wpłaty zaliczki.

UWAGA !
Klient podczas podpisywania umowy na usługę jest zobowiązany do podania:
• godziny podstawienia samochodu oraz przewidywanej godziny zakończenia usługi
• trasy oraz długość przejazdu z wyszczególnionymi przystankami, z podaniem nazwy ulicy i/lub miejscowości
• po wycenie usługi i podpisaniu umowy, wszelkie zmiany na prośbę Klienta zobowiązują go do dopłaty wg cennika np. wydłużenia czasu lub trasy przejazdu, dodanie lub zmiana poszczególnych punktów przejazdu i inne. w przypadku,
gdy Klient nie zgadza się na poniesienie dodatkowych kosztów, kierowca ma prawo natychmiast przerwać wykonywanie usługi, zaliczka i/lub kwota za całość usługi wpłaconej wcześniej przez Klienta nie jest zwracana!

2.

W wynajmowanym samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,
e-papierosów, spożywania posiłków, napojów oraz używania otwartego ognia.

3.

Kierowca ma prawo do odmówienia wykonania zlecenia bądź przerwania go w każdej chwili gdy:
• Klient podał nieprawdziwe dane co do typu imprezy w rezerwacji
• Klient dopuszcza się niszczenia, uszkadzania lub celowego zanieczyszczenia samochodu przed lub podczas wykonywania zlecenia
• Klient zachowuje się w sposób agresywny w stosunku do kierowcy lub kogokolwiek innego
• Klient podczas wykonywania zlecenia w jakikolwiek sposób łamie prawo
• Klient podczas wykonywania zlecenia zachowuje się w sposób narażający na szwank dobre imię firmy i utratę przez firmę dobrej reputacji np. krzyczy przez okno
• Klient nie zastosuje się do pkt.2
• Klient celowo rozprasza kierowcę
• jeśli został złamany którykolwiek podpunkt w punkcie 3. Klient nie ma prawa do żądania zwrotu zaliczki.
Wszystkie koszty ewentualnych zniszczeń i późniejszego przestoju samochodu , w pełnej kwocie pokrywa wynajmujący (pasażer- sprawca zniszczeń).

4.

Przy wyborze dekoracji własnej w rezerwacji kierowca ma prawo do odmówienia założenia dekoracji gdy:
• ogranicza ona widoczność kierowcy
• w jakikolwiek sposób łamie przepisy ruchu drogowego przez co naraża kierowcę
na nałożenie mandatu oraz utratę dowodu rejestracyjnego lub w inny sposób łamie prawo
• niszczy, uszkadza lub zabrudza samochód.

5.

Na Kliencie ciąży obowiązek uzyskania i opłacenia pozwoleń na wjazd do stref ograniczonego ruchu ( wydzielone strefy w miastach gdzie obowiązuje specjalny identyfikator zezwalający na wjazd).
W przypadku nie posiadania takiego identyfikatora kierowca może odmówić wjazdu do strefy ograniczonego parkowania (strefy ograniczonego ruchu.)
Wszelkie kary nałożone na kierowcę przy wjeździe do w/w strefy ponosi wynajmujący.

6.

Z powodów od nas niezależnych np. przypadków losowych , problemów technicznych zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia czasu podstawienia lub niepodstawienia samochodu będąc jednocześnie w stałym kontakcie z Klientem.